Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2012

esdoa
1184 10be 500
Reposted fromdoedeer doedeer viaover over
esdoa
2635 83a1
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaover over
esdoa
7657 adf6
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaover over
esdoa
3405 eb84 500
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viaover over
esdoa

Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaover over
esdoa
Klnę, bo boli. Płacze,bo nie daje już sobie rady
Reposted fromsilla silla viamnu mnu

October 06 2012

esdoa
Zburz mur wokół mojego serca, a ja nigdy nie pozwolę mu powstać na nowo ...
— Iriss
Reposted fromIriss Iriss viayourheartbeat yourheartbeat

October 05 2012

esdoa
Reposted fromcouples couples
esdoa
0331 9485
Reposted fromretaliate retaliate viacouples couples
esdoa
8164 1ef3
Reposted fromretaliate retaliate viacouples couples
esdoa
9786 bb2d
Reposted fromiamstrong iamstrong viacouples couples
esdoa
Reposted fromcouples couples
esdoa
4183 b017
esdoa
Chciałabym znaleźć w życiu coś, co byłoby na pewno.
esdoa
7773 6b82
Reposted frommartynkowa martynkowa viayourheartbeat yourheartbeat
esdoa
życzę Ci, żebyś mnie odnalazł. tak naprawdę odnalazł.
— wszystkiego najlepszego.

October 03 2012

esdoa

PRZYCHODZI TAKI CZAS,  ŻE CHCESZ ULOKOWAĆ UCZUCIA W KIMŚ NA STAŁE  I CZUĆ SIĘ EMOCJONALNIE STABILNA.

Reposted frommnu mnu
esdoa

najdziwniejsze rzeczy, są najlepsze.

Reposted frommnu mnu

October 02 2012

esdoa

Nie lubię siebie za to i żałuję chyba, bo zawsze, kiedy chcę się związać z kimś mam z tym przypał

— pezet
Reposted fromwhateva whateva viamnu mnu
esdoa
3312 f1df
Reposted fromsmit smit viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl